วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

แผนการสอนวิชาภาษาไทย

แผนการสอนที่ ๑๑
รหัสวิชา  ๒๐๐๐๑๑๐๒                      วิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๒    ()
หน่วยที่ ๑๐          คาบที่ ๒๑๒๔       ชื่อหน่วย  การแต่งคำประพันธ์


แนวคิด
                การแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆ ได้แก่ ร่าย โคลง กาพย์ และกลอน เป็นการเรียงร้อยถ้อยคำเพื่อแสดงถึงอารมณ์ ความคิด อุดมการณ์ ตลอดจนเป็นการฝึกทักษะ เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ การแต่งคำประพันธ์ควรแต่งตามรูปแบบฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์แต่ละชนิด โดยอาจจะแต่งตามขนบนิยม หรือสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เพื่อมุ่งเน้นเนื้อหาสาระตามความเหมาะสม

สาระการเรียนรู้

                .    ความหมายของคำประพันธ์
                .   ประเภทของคำประพันธ์
                .   กลวิธีการแต่งคำประพันธ์
                .   การนำเสนอเนื้อหา และแนวคิดของคำประพันธ์ที่ใช้ในงานอาชีพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                .    อธิบายความหมายของคำประพันธ์ได้
                .   สามารถอธิบายลักษณะฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ได้
                .   อธิบายกลวิธีการแต่งคำประพันธ์แต่ละชนิดได้
                .   อธิบายกลวิธีการนำเสนอเนื้อหาและแนวคิดของคำประพันธ์ได้
                .   แต่งคำประพันธ์ที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง
                .    มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การ
พึ่งตนเอง

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่หน่วยการเรียน

                .    ให้นักศึกษาดูคำประพันธ์ (กลอนสุภาพ) จากแผ่นใส และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับฉันทลักษณ์
                .   อาจารย์อธิบายลักษณะฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพ ให้นักศึกษาฟังอีกครั้ง

                ขั้นสอน
                ตอนที่ ๑
                .   ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม
                .   ให้นักศึกษาทุกกลุ่มศึกษาความหมายและประเภทของคำประพันธ์ และกลวิธีการแต่งคำประพันธ์แต่ละชนิด ดังนี้
                   กลุ่มที่ ๑        คำประพันธ์ประเภทโคลง
                 กลุ่มที่ ๒       คำประพันธ์ประเภทกาพย์
                  กลุ่มที่ ๓        คำประพันธ์ประเภทกลอน
                  กลุ่มที่ ๔        คำประพันธ์ประเภทร่าย
                .   ให้นักศึกษาส่งตัวแทนกลุ่มออกมาอธิบายให้เพื่อนๆ ฟัง
                .    อาจารย์และประธานกลุ่มประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม และประเมินผลการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จดบันทึกคะแนนไว้
                .   อาจารย์อธิบายฉันทลักษณ์เสริม โดยใช้แผ่นใส เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์แต่ละประเภทได้ดียิ่งขึ้น
                .   ให้นักศึกษาอภิปรายซักถามข้อสงสัย

                ตอนที่ ๒
                .    ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม
              ๑๐.   อาจารย์แจกใบงานที่ ๑ เพื่อให้นักศึกษาช่วยกันแต่งคำประพันธ์
             ๑๑.   ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่งคำประพันธ์ประเภทใดประเภทหนึ่ง เพื่อแสดงความคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ บท
              ๑๒.  ให้ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน
             ๑๓.  อาจารย์และประธานกลุ่มประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม และประเมินการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จดบันทึกคะแนนไว้
              ๑๔.  อาจารย์สรุปและชี้แนะข้อดีข้อเสียของผลงานนักศึกษาแต่ละกลุ่ม เพื่อนำไปแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

                ตอนที่ ๓
              ๑๕.  ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม
              ๑๖.   ให้นักศึกษาทุกกลุ่มศึกษากลวิธีการนำเสนอเนื้อหาและแนวคิดของคำประพันธ์
              ๑๗.  อาจารย์อธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกลวิธีการนำเสนอเนื้อหาและแนวคิดของคำประพันธ์ยิ่งขึ้น
              ๑๘.  ให้นักศึกษาอภิปรายซักถามข้อสงสัย

                ตอนที่ ๔
              ๑๙.   ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม
              ๒๐.  อาจารย์แจกใบงานที่ ๒  เพื่อให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มศึกษารูปแบบ แนวคิด  และการใช้ภาษาของคำประพันธ์
              ๒๑.  ให้นักศึกษาจดบันทึกและให้ตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
             ๒๒. อาจารย์และประธานกลุ่มประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม และประเมินการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
             ๒๓. อาจารย์สรุปรูปแบบและแนวคิดหลังจากที่นักศึกษาแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานครบแล้ว

                ขั้นสรุปและการประยุกต์
              ๒๔. อาจารย์สรุปสาระสำคัญของเนื้อหาหน่วยที่ ๑๐
              ๒๕. ให้นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
              ๒๖.  ให้นักศึกษาทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ ๑๐
              ๒๗. ให้นักศึกษาตรวจคำตอบจากแผ่นใส และประเมินตนเองจากแบบประเมินตนเอง

  สื่อการเรียนการสอน
                .    หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๒
                .   แผ่นใสฉันทลักษณ์ชนิดต่างๆ
                .   แผ่นใสคำประพันธ์ตัวอย่าง
                .   ใบงานที่ ๑ และ ๒
                .   แผ่นใสเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ ๑๐

การวัดผลและการประเมินผล
                วิธีวัดผล
                .    สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล/กลุ่ม
                    ประเมินการนำเสนอผลงานรายบุคคล/กลุ่ม
                .   ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ ๑๐
                .   สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาจารย์และนักศึกษา

                เครื่องมือวัดผล
                .    แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล/กลุ่ม
                    แบบประเมินการนำเสนอผลงานรายบุคคล/กลุ่ม
                .   แบบประเมินตนเอง หน่วยที่ ๑๐ (ในหนังสือเรียน หน้า ๑๖๗)
                .   แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                เกณฑ์การประเมินผล
                .    การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล/กลุ่ม               
                .   การประเมินการนำเสนอผลงานรายบุคคล/กลุ่ม                     
                .   การประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ ๑๐                                      
                .   การประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินเป็นไปตามสภาพจริง

บันทึกหลังการสอน

ใบงาน
การแต่งคำประพันธ์

จุดประสงค์          เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในฉันทลักษณ์ และกลวิธีการแต่งคำประพันธ์ และสามารถแต่งคำประพันธ์ได้

คำสั่ง              .    ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม เลือกประธานและเลขานุการ ร่วมกันแต่งคำประพันธ์ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ตนสนใจ เพื่อแสดงแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ความยาวไม่ต่ำกว่า
๕ บท
                        .   จดบันทึกผลงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน

ใบงานที่ ๒
รูปแบบและแนวคิดของคำประพันธ์

จุดประสงค์          เพื่อให้นักศึกษาอธิบายรูปแบบและแนวคิดของคำประพันธ์ได้

คำสั่ง              .    ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม ศึกษากิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้จากหนังสือเรียน หน้า ๑๖๑ และร่วมกันอภิปรายประเด็นต่างๆ ดังนี้
                                                )   รูปแบบ
                                                )  แนวคิด
                                                )   การใช้ภาษา
                        .   จดบันทึกผลงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น